Aktivity šk. roku 2015/2016

19.07.2016 21:18

 

MATERSKÁ  ŠKOLA  PUŠKINOVA  2165/3   ŽILINA  010 01

 

AKTIVITY, EXKURZIE ,  VÝCHOVNO  - VZDELÁVACIE  KONCERTY,  AKCIE  ,  BÁBKOVÉ   DIVADLÁ ,  SÚŤAŽE,  PREZENTÁCIA   MŠ  NA  VEREJNOSTI

  

 

Časová

distribúcia

Aktivity poriadané materskou školou

Aktivity, súťaže do ktorých sa MŠ zapojila

 

9/2015

 

Výchovno-vzdelávací koncert  :   „ Drozdík „

24.9.2015

Vstupné  :   hradí ZRPŠ

9/2015

Krúžková  činnosť :  Pohybovo-flautový krúžok

Jeden krát týždenne v stredu

Počas školského  roka  2015/2016

10/2015

Krúžková činnosť :  Krúžok anglického jazyka

3. 4. trieda  2 x týždenne

Počas školského roku 2015/2016

10/2015

Výtvarná súťaž  „ Dary Zeme „  poriadaná  :  Mesto  ZA

Centrum voľného času  Spektrum, Metodický orgán

Vv pri OšaM  MsÚ v Žiline

Vyhlásenie   výsledkov   :  10/2015

 

10/2015

Celoškolská  akcia  :   Športové dopoludnie  v parku na

Bôriku – športové súťaže medzi triedami

26.10.2015

10/2015

Bábkové divadlo  :  „ Janko Polienko „

Vstupné  :  hradí  MŠ

27.10.2015

10/2015

Tvorivé dielne  č.1.  :  celoškolské  22.10.2015

„ Jesenné plody  „  -   zostrojovanie z prírodných

jesenných plodov, plošné práce...

Učiteľky  -  deti   -   rodičia

Budova  MŠ  :   22.10.201

11/2015

Exkurzia    :    Krajská  knižnica

3.11.2015

1. trieda  

11/2015

Exkurzia    :   Krajská knižnica

19.11.2015

4. trieda   

11/2015

Exkurzia   :  Krajská  knižnica

11.11.2015

2. trieda    

11/2015

Exkurzia  :   Krajská  knižnica

18.11.2015

3. trieda  

12/2015

„ Zavítal k nám Mikuláš „   :   zábavný program  spo –

jený s odovzdávaním mikulášských balíčkov

Mikulášske divadielko

 /  viď webovú stránku  MŠ /  3.12.2015

 / vstupné hradí  ZRPŠ /

11/2015

Triedne ZRPŠ  s ukážkami priamej činnosti s deťmi

Edukačné aktivity       4. trieda

19.11.2015

11/2015

  Výtvarná  súťaž  :   výtvarné  práce  1.2.3.4. tr

   Mesto   Žilina

  11 / 2014              

11/2015

Triedne ZRPŠ s ukážkami  priamej činnosti s deťmi

Edukačné aktivity     1. trieda

12.11.2015

11/2015

Triedne ZRPŠ s ukážkami priamej činnosti s deťmi

Pohybovo-relaxačné cvičenie     2. trieda

12.11.2015

11/2015

Triedne ZRPŠ s ukážkami priamej činnosti  s deťmi

Pohybovo-relaxačné  cvičenie    3. trieda                       

19.11.2015

12/2015

Exkurzia  :  VÚC  - výstava  Vianoce

1. trieda  2. trieda

4.12.2015

12/2015

 Výchovný koncert : Kamarátka pesnička

10.12.2015

Vstupné hradí  :  ZRPŠ         

12/2015

Výchovno - vzdelávací koncert  : Zázračný snehuliak

16.12.2015

Vstupné  :  hradí ZRPŠ

12/2015

Vianočné besiedky  spojené s odovzdávaním

vianočných darčekov :

4.tr. : 15.12.2015 

3. tr. : 21.12.2015

2. tr. : 18.12.2015

1. tr. : 21.12.2015

Darčeky  hradí  :  ZRPŠ

1/2016

Výchovno-vzdelávací koncert :  Fašiangy

 p. Pažická  21.1.2016

Vstupné hradí  :  ZRPŠ

2/2016

 Tvorivé dielne  č.2. /odpadový materiál.krabičky, papierové misky, krabičky z džusov.....  /

Rodičia-deti-učiteľky

4.2.2016

2/2016

Exkurzia  :  VÚC  výstava športovcov

10.2.2016

1. trieda

2/2016

Exkurzia  :  VÚC  výstava športovcov

10.2.2016

4. trieda

2/2016

Celoškolská akcia  MŠ  :     Karneval

Deti  -  rodičia  -  učiteľky

11.2.2016

2/2016

 Exkurzia :   VÚC

15.2.2016

4. trieda

2/2016

Otvorené hodiny anglického jazyka

9.2.2015  -  10.2,2015

2/2016

Krajská knižnica  :  1.trieda

26.2.2015

2/2016

Bábkové divadlo :  „ Dedko s babkou repu sadili „ 

22.2.2016

Vstupné  :  hradí ZRPŠ

 

2/2016

Exkurzia  :  VÚC   Veľkonočné výzdoby

25.2.2016

1. trieda

2/2016

Bábkové divadlo  :  „Mišo a jeho svet „

26.2.2016

Vstupné  :  hradí ZRPŠ

3/2016

Vzdelávacie pásmo  :   „ Rozprávková abeceda „

9.3.2016

Vstupné :  hradí ZRPŠ

3/2016

Exkurzia  MŠ  :   VÚC   Jarné obdobie

4.trieda

16.3.2016

3/2016

Bábkové divadlo  : „  Tik – tak „

22.3.2016

Vstupné  :  hradí ZRPŠ

4/2016

 

 

4/2016

 

 

Spoločný zápis detí do ZŠ  Lichardova  Hliny 8

1.4.2016

4. trieda

Výchovno-vzdelávacie pásmo : Na farme

13.4.2016

Vstupné : hradí ZRPŠ

4/2016

Celoškolská tématická akcia  :  Deň zeme

12.4.2016

1. 2. 3. 4. triedy

4/2016

Bábkové divadlo  :   „ Klauniáda „

25.4.2016

Vstupné : hradí  ZRPŠ

5/2016

 

Tématická akcia  :  Deň lesov  Bôrik

6.5.2016

2. trieda

5/2016

 

Exkurzia  :  Mestská radnica

10.5.2016

4. trieda

5/2016

Slávnostná besiedka :  „ Deň  matiek „

12.5.2016

1.2.3.4. triedy

5/2016

Exkurzia MŠ  :  Návšteva hasičov

19.5.2016

Vstupné  :  hradí  MŠ

5/2016

Celoškolská  tématická  akcia :  Deň  slnka

27.5. 2016

1.2.3. 4. triedy

5/2016

5/2016

Exkurzia  :  Krajská knižnica

30.5. 2016

1. 2. 3. 4. triedy

6/2016

Školský výlet  :   MDD  -  Zámok Budatín

1.2. 3. 4. triedy

1.6.2016

 Vstupné - Doprava  :  hradí ZRPŠ

6/201

Celoškolská tématická akcia  :  Deň  pohybu

3.6.2016

1.2.3.4. triedy

6/2016

Účasť  na  súťaži :  Eniky – beniky  

Súťaž v speve

8.6.2016

6/2016

Účasť na súťaži  :  Eniky – Beniky

Súťaž v recitácii

9.6.2016         

6/2016

Celoškolská tématická akcia :  Deň úsmevu

15.6.2016

1.2.3.4. triedy

6/2016

Výchovno-vzdelávací koncert  : Zázračná krajina

17.6.2016

Vstupné  :  hradí ZRPŠ

6/2016

Celoškolská  tématická  akcia : „ Branná vychádzka „23.6.2016

Hvezdáreň  :  Bôrik

6/2016

Výchovno-vzdelávacie pásmo  :  Motýl Jasoň

Enviromentálna výchova

21.6.2016

6/2016

 

 

6/2016

Realizácia  predškolských testov / p. Kollárik /  :

predškoláci, ktorí odchádzajú do  ZŠ

6/2015

Celoškolská tématická akcia : Kreslenie na asfalt

Súťaž medzi triedami : 1. 2. 3. 4.tr.

9.6.2016

6/2016

Akcia  MŠ   :  „ Slávnostná rozlúčka predškolákov „

Odovzdávanie  „  Osvedčenia o absolvovaní  pred-

primárneho  vzdelávania  „

29.6.2016

6/2016

 

 

6/2016

Celoškolská  akcia  :   Deň otcov

29.6.2016

1.2.3.4. triedy

Celoškolské fotenie detí

24.6.2016

 

Celková  bilancia  akcií, aktivít, exkurzií , divadiel, koncertov  v šk. roku 2015/2016:

Bábkové  divadlá     

5x  krát   

Výchovno- vzdelávacie pásma, koncerty

6x  krát   

Tvorivé  dielne deti – rodičia – učiteľky

2x  krát

Celoškolské  tématické  akcie, exkurzie

32x krát

Triedne  ZRPŠ  1.2.3.4. tr.

8x  krát

Výtvarné  súťaže  poriadané  Mesto -  Žilina

2x krát

Mestská  súťaž  v  speve „Eniky – beniky„

2x  krát

Školský výlet

1x  krát

Krúžková  činnosť    Anglický jazyk

1x krát  týždenne - útorok

Krúžková  činnosť pohybovo-flautový

1x krát  týždenne – streda

Tanečný krúžok

1x krát týždenne – pondelok

 

V Žiline  30.6.2016                              Vypracovala  :  Koucká  Eva,  riad.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843