Zápis detí do MŠ

25.02.2013 08:33

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriadovateľom Mesta Žilina v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 z.z. (školský zákon) oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2013/2014 sa uskutoční od 11.3.2013 do 22.3.2013.

Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a sú zaradené do predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré dosiahli vek 3 roky
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s trval. bydliskom s lokalizáciou sídliska - obvod

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843