Informácie o nás

Našou prioritnou víziou do budúcnosti je premyslené uspokojovanie základných potrieb a na tom stojí vytváranie základov osobnosti dieťaťa.
Na sledovanie zdravého vývinu dieťaťa v MŠ slúži PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA vedená učiteľkami metódou priameho pozorovania dieťaťa v MŠ. Učiteľka zaznamenáva reálne reakcie dieťaťa, teda iba vyhodnocuje, netvorí závery, avšak prípadné nežiadúce prejavy konzultuje poradenskou formou s rodičmi na základe poznatkov vývinovej psychológie a pedagogiky, prípadne odporučí návštevu pedagogicko-psychologickej poradne.
Do našej materskej školy prijímame deti od 3. roku života dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 4 triedach. 
V 1. triede sú deti vekovej kategórie 3 roky, v 2. triede sú deti vekovej kategórie 3 - 4 roky, v 3. triede sú deti vekovej kategórie 4 - 5 rokov,
v 4. triede sú deti predškolského veku 5 - 6 rokov.


Predprimárne vzdelávanie

získavajú deti, ktoré ukončia posledný rok predškolského vzdelávania. Poskytujeme deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania - 4 hodiny dopoludnia. Adaptačný proces prebieha za účasti rodiča (podľa rozhodnutia rodičov alebo zákonného zástupcu) a deťom to ľahšie pomôže odpútať sa od rodinného prostredia.


Starostivosť

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonmi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí pracovníci aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843Komunikujeme